ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Υπηρεσίες Οργάνωσης και Παρακολούθησης σε Εσωτερικά Λογιστήρια Εταιρειών

Οργάνωση – Παρακολούθηση – Συντονισμός

Πολλές εταιρείες στην Ελλάδα, είτε ελληνικές είτε ξένες, τηρούν εσωτερικά λογιστήρια λόγω του μεγάλου όγκου παραγωγής – εργασίας.

Το γραφείο μας προσφέρει οργανωτικές και συντονιστικές υπηρεσίες έτσι ώστε το ανθρώπινο δυναμικό που πλαισιώνει το λογιστήριο της εκάστοτε εταιρείας να κινείται εντός των χρονοδιαγραμμάτων, δίνοντας στη διοίκηση τα σωστά αποτελέσματα, έτσι ώστε εκείνη με τη σειρά της να κάνει έγκαιρα τις σωστές κινήσεις και επιλογές.

Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι

1) η οργάνωση και τήρηση  φυσικού και ηλεκτρονικού λογιστικού, φορολογικού αρχείου και αρχείου μισθοδοσίας, το οποίο είναι απαραίτητο να τηρείται στην έδρα της εταιρείας,

2) υπόδειξη, κατεύθυνση και υπενθύμιση προθεσμιών, οι οποίες αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας απέναντι στις φορολογικές αρχές,

3) μηνιαία μελέτη ισοζυγίων και υπόλοιπα λογαριασμών,

4) μηνιαίος έλεγχος τραπεζικών κινήσεων και

5) διαχείριση θεμάτων που αφορούν τη μισθοδοσία, όπως για παράδειγμα συντονισμός ετήσιων αδειών.