ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Λογιστικές Υπηρεσίες

  • Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων όλων των κατηγοριών
  • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων
  • Ίδρυση Εταιριών (Προσωπικές & κεφαλαιουχικές)
  • Έναρξη Ατομικών Δραστηριοτήτων
  • Μεταβολές εταιριών (Προσωπικές & κεφαλαιουχικές)
  • Λύση και εκκαθάριση εταιρειών (Προσωπικές & κεφαλαιουχικές)
  • Εκτιμήσεις και προβλέψεις οικονομικών αποτελεσμάτων