ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

  • Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών και Νομικών προσώπων
  • Φορολογία Ακινήτων
  • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων
  • Υπηρεσίες Παρακρατούμενων Φόρων
  • Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, εταιρικών συμμετοχών, μετοχών και ακίνητης περιουσίας.
  • Γονικές παροχές  επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων, μετοχών και ακίνητης περιουσίας.