שירותים משפטיים

– בקשות במרשם המסחרי הכללי

– רישום דוחות כספיים

– תקנון החברה

– פרוטוקולים של אסיפות כלליות

– פרוטוקול הדירקטוריון- מועצת המנהלים